Tuesday, 30 August 2016

Don't Forget This Years PSC Kerala Exam Important Years


 • Attingal Kalapam - 1721
 • Kulachal Yudham - 1741
 • Kundara Vilambaram - 1809
 • Kurichyar Lahala - 1812
 • Channar Lahala - 1859
 • Pandarappatta Vilambaram - 1865
 • Malabar Kalapam - 1921
 • Vaikom Sathyagraham - 1924
 • Juruvayur Sathyagraham - 1931
 • Nivarthana Prakshobham - 1932
 • Kshethra Praveshana Vilambaram - 1936
 • Vaidyukthchakthi Prakshobham - 1936
 • Kayyur Samaram - 1941
 • Punnpra Vayalar Samaram - 1946
 • Tholvirak Samaram - 1946
 • Karivelloor Samaram - 1946
 • Paaliyam Sathyagraham - 1947-48
 • Vimochana Samaram - 1959

No comments:

Post a Comment

How to comment ?
1. Select 'comment as' as name/url if you don't have a gmail account.
2. You don't fill the url part. Only type your name.
3. And type your comment submit. :)